قابلیت انتقال تماس در مرکز تلفن های ویپ

انتقال تماس یکی از ویژگی های مطرح VoIP می باشد که نه تنها بواسطه آن می توانید خط تماس را به سمت تلفن همراه خود تغییر دهید، بلکه به هر مقصدی که مدنظر شما باشد اعم از Fax, voicemail, Ringgroup, extensions می تواند تماس دریافتی انتقال یابد.